Your Cart

WE WORK ONLY WITH MARKETING AGENCIES

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

https://b2b-eng.theonegroup.pl

Niniejszy ogólne warunki sprzedaży określają warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym na stronie b2b.theonegroup.pl przez theonegroup.pl sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (dalej: theonegroup.pl), adres spółki: ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000888770, NIP: 1182221309, REGON: 38842894100000.

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży w sklepie internetowym następujące określenia oznaczają:

KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

Klient (Użytkownik) – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431KC, dokonujący zakupu w Sklepie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

Koszyk – funkcjonalność Strony pozwalająca sporządzić listę Towarów wybranych przez Klienta spośród Towarów dostępnych w Sklepie;

Sprzedawca– theonegroup.pl sp. z o.o.

Sklep – sklep internetowy działający na Stronie;

Strona – serwis internetowy działający pod adresem b2b.theonegroup.pl; Strona administrowana jest przez lub na zlecenie Sprzedawcy;

Towar – rzecz ruchoma z asortymentu Sklepu, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ 2 Treści zawarte na Stronie

 1. Obowiązujące opisy, cenniki i inne informacje dotyczące Towarów z asortymentu Sklepu dostępne są na Stronie.
 2. Treści prezentowane na Stronie, w szczególności utwory graficzne i słowne, są chronione prawem autorskim. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej zamieszczonej na Stronie treści, ani w całości ani w części, ani w formie oryginalnej ani w formie opracowania, do celów innych niż własny użytek osobisty. Użytkownik nie może również w inny sposób dystrybuować, zmieniać, ponownie wykorzystywać lub umieszczać na innych stronach jakiejkolwiek części Strony bez zgody Sprzedawcy.

§ 3 Ceny

 1. Ceny Towarów są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) i wyrażone są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny Towarów nie obejmują kosztów ich dostawy.
 3. Sprzedawca może zmieniać ceny Towarów w Sklepie. Zmiana ceny Towaru pozostaje bez wpływu na cenę należną Sprzedawcy na podstawie zamówienia złożonego przed dokonaniem przez Sprzedawcę zmiany ceny Towaru w Sklepie.

§ 4 Zamówienia, dostawa i odbiór Towarów

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów, dokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową.
 3. Klient upoważnia Sprzedawcę do przesłania faktury drogą elektroniczną. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na przesłanie faktury drogą elektroniczną, należy zgłosić tą informację do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy.
 4. Nie określa się minimalnej wartości zamówienia.
 5. Towary dostarczane są wyłącznie terytorium Polski.
 6. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, od ilości i wartości zamówienia i wskazywane są Klientowi na Stronie podczas dokonywania przez Klienta wyboru sposobu dostawy Towaru. Potwierdzając zakup, Klient potwierdza równocześnie zgodę na poniesienie kosztów dostawy.
 7. Całkowity koszt zamówienia, obejmujący cenę Towaru i koszty jego dostawy, wskazywany jest Klientowi, przed złożeniem przez niego zamówienia, na Stronie w Koszyku.
 8. Towary dostarczane są za pośrednictwem kuriera w terminie 2 dni roboczych w przypadku realizacji zamówienia z magazynu w Łomiankach, oraz 5 dni roboczych w przypadku zamówienia z magazynu we Francji.
 9. Klient może także odebrać Towar osobiście w magazynie Sprzedawcy pod adresem ul. Warszawska 135,  05-092 Łomianki, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, w godzinach od 9:00 do 16:00. Odbioru osobistego Towaru należy dokonać w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Klienta przez Sprzedawcę o gotowości Towaru do odbioru.
 10. Wyboru sposobu dostawy Klient dokonuje podczas składania zamówienia.
 11. W uzasadnionych wypadkach zakupione Towary mogą zostać dostarczone w dwóch dostawach, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub e-mailem. Podział dostawy na dwie części nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy.
 12. Zamówienie złożone przez Klienta do Sprzedającego nie może zostać anulowane.
 13. Zamówienie złożone przez osobę nieuprawnioną i zrealizowane przez Sprzedawcę traktuje się jako zamówienie zrealizowane poprawnie przez Sprzedawcę.

§ 5 Sposób płatności za Towar

 1. O dostępnych sposobach płatności za Towar Klient informowany jest w trakcie składania zamówienia.
 2. Klient może wybierać spośród następujących sposobów płatności za Towar: a)     Płatność kartą kredytową, b)    płatność przelewem błyskawicznym  Przelewy24,  c) płatność Blik d) płatność przelewem w formie przedpłaty na podstawie faktury Pro-forma, e) płatność przelewem we wskazanym przez Sprzedawcę terminie (płatność odroczona).
 3. W przypadku nowych klientów, którzy rozpoczynają współpracę z theonegroup.pl, trzy pierwsze zamówienia zostaną zrealizowane po dokonaniu pełnej płatności za zamówienie zgodnie z pkt 2 powyżej za zamówiony towar i koszty jego dostawy.
 4. W przypadku stałych klientów theonegroup.pl zamówienie zostanie zrealizowane po złożeniu zamówienia, zaś płatność może zostać odroczona zgodnie z indywidualnymi warunkami handlowego każdego klienta.
 5. Zamówienie uważa się za prawidłowo złożone w momencie dokonania przez Kupującego płatności lub płatności przedpłaty albo wysłania przez Sprzedawcę faktury/pro-formy w przypadku płatności odroczonej.
 6. W przypadku braku płatności za Towar lub braku płatności zaliczki za Towar w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie uważa się za niezłożone i nie wywołuje ono żadnych skutków dla Stron, zaś Towar usuwany jest automatycznie z koszyka zakupowego Klienta.

§ 6 Możliwość zwrotu Towaru.

 1. Z zastrzeżeniem § 6 ust.2, Klientowi przysługuje prawo dokonania zwrotu zakupionych Towarów w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru przy potrąceniu kosztów transportu i innych kosztów operacyjnych Sprzedawcy.
 2. Prawo do zwrotu Towarów nie dotyczy Towarów oznakowanych indywidualnie zgodnie z dyspozycją Kupującego.
 3. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do Sklepu zamiaru skorzystania z prawa do zwrotu Towaru.
 4. Przesyłki odesłane przez Kupującego bez uprzedniego pisemnego zgłoszenia nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę i zostaną odesłane do Kupującego na jego koszt.
 5. Opłata manipulacyjna za zwrot zamawianego Towaru to 25% wartości zamówionego towaru.
 6. Zwracany Towar musi być nieużywany i ma pozostawać w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. W przeciwnym wypadku zwrot nie zostanie przyjęty, a zwracany Towar zostanie odesłany na koszt Klienta.

§ 7 Wady Towarów i proces reklamacji

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia Towaru przy odbiorze. Reklamacji podlega wyłącznie Towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Sprzedawcę.
2. Reklamacje należy składać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania Towaru.
3. Reklamacji nie podlegają Towary po przetworzeniu, z naniesionymi dekoracjami.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia każdego zgłoszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i poinformowania o ostatecznej decyzji w terminie kolejnych 7 dni.
5. W przypadku dostawy niewłaściwego lub uszkodzonego towaru Klientowi przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub jego uzupełnienie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Sprzedawcę zamówieniem.
6. Po odsprzedaniu Towaru przez Klienta kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za wady Towaru przenosi się na Klienta.
7. Sprzedający na zasadzie art. 558 KC wyłącza stosowanie przepisów o rękojmi.

§ 8 Pozostałe warunki

1. Odcienie kolorów w katalogu mogą się różnić od kolorów rzeczywistych Towarów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane.
2. Wymiary produktów mogą różnić się nieznacznie od wzorcowych wymiarów dla każdego rozmiaru. Tolerancja wynosi +/- 2 %.

§ 9 Właściwość sądu

Wszelkie spory wynikające ze Sprzedaży przez Sklep będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

1. Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Sprzedawca informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych jest spółka theonegroup.pl sp. z o.o.
2) zakres przetwarzanych danych obejmuje dane o historii transakcji oraz dane identyfikujące oraz kontaktowe dotyczące Klientów oraz osób, które ich reprezentują lub działają w ich imieniu;
3) dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu utrzymania kontaktu oraz marketingu usług własnych administratora a także w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony cel zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO;
4) dane osobowe mogą być udostępnione w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy, podmiotom działającym w imieniu i na rzecz administratora m.in. w zakresie utrzymania sklepu internetowego, realizowania dostaw towarów, przechowywania danych w tzw. „chmurze obliczeniowej”, obsługi prawnej i księgowej administratora;
5) dane przechowywane będą przez cały okres współpracy oraz przez 7 lat od ostatniej transakcji zrealizowanej Klientem;
6) Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: uzyskania informacji o rodzaju i zakresie przetwarzanych danych, żądania korekty lub sprostowania dotyczących jej danych, złożenia sprzeciwu co do określonego sposobu przetwarzania danych, żądania usunięcia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych jak również nie stosuje zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji w tym profilowania.
8) Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail wskazanym na stronach Sklepu.
2. W Sklepie stosowane są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) oraz podobne technologie. Są to niewielkie pliki instalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika, które służą do optymalizacji działania Sklepu (np. do zapisywania haseł, historii odwiedzin) jak również służą celom statystycznym i marketingowym. Rejestrowanie plików cookies można wyłączyć z poziomu przeglądarki internetowej. W ten sam sposób można usunąć już zarejestrowanej pliki cookies. W takim przypadku niektóre funkcjonalności Sklepu mogą nie działać w sposób prawidłowy. 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zmieniać niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. Do umów zawartych przed zmianą ogólnych warunków sprzedaży, zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w dacie zawarcia umowy. Zmiany niniejszych Warunków przekazywane są do wiadomości Użytkowników na stronie Sklepu.
 2. W przypadku, gdy po dokonaniu Zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta bez zbędnej zwłoki e-mailem lub telefonicznie. W takim przypadku alternatywnie Sprzedawca może zaproponować Klientowi dostarczenie towaru w innym terminie, innej ilości lub innej cenie niż wynikające z oferty na Stronie oraz z postanowień § 4, w przypadku akceptacji przez Kupującego – ustalone przez Strony warunki zastępują warunki wynikające z oferty Sklepu i niniejszych Ogólnych Warunków. W przypadku braku zgody na zmiany, zamówienie zostaje anulowane i nie wywołuje skutków prawnych po żadnej ze stron.
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży wchodzą w życie z dniem 10.09.2022r.

Free delivery

For orders above 250 euro

Top quality branding

Over 20 years of experience in branding and embroidery

Fast realisation dates

For both products on stock and special order made products